Euroopa Parlamendi valimisprogramm 2014

Preambul

Euroopa Liit kui rahvusteülene institutsioon on tänapäeval pigem selle liikmesriikide kui kodanike projekt.

PIRAADID usuvad, et Euroopa peaks olema korraldatud nii kõigi Euroopa kodanike ühishuvist kui ka liikmesriikide huvidest lähtuvalt.

PIRAADID üle Euroopa Liidu on siinse valimisprogrammi heaks kiitnud ning võtnud ühiseks eesmärgiks viia ellu oma ettekujutus tuleviku Euroopa Liidust.

Demokraatia defitsiit Euroopa Liidu siseselt on püsinud liidu loomisest alates ja lõimimisprotsessi raames pole selle vähendamisele piisavalt rõhku pandud.

Oluline eesmärk kõigi PIRAATIDE jaoks on demokraatliku vundamendi loomine ELis. Selle eesmärgi saavutamiseks on väga oluline tagada poliitiliste protsesside kodanikusõbralikkus. Koos peame toetama Euroopa ühise kultuuri-, poliit- ja ühiskonnaruumi arengut ning kaitsma liidus leiduvaid rikkalikke ja mitmekesiseid põliskultuure.

Euroopa Liit peab tegutsema enda deklareeritud lähimuspõhimõtte kõrgusel. Otsuseid ei peaks tegema liidu tasemel, kui nende jaoks on paremad lahendused riiklikul või kohalikul tasandil. Võrdne ja mugav ligipääs sidevahenditele ning veelgi laiemalt — informeeritud kodanikkond — on õiguspärase demokraatliku otsustusprotsessi põhitingimused. Euroopa tasemel poliitilistele otsustele peab eelnema üleeuroopaline debatt, milles on igaühel võimalik kohasel viisil osaleda.

PIRAADID on veendunud, et kõigil inimestel on õigus võrdsele ja õiglasele kohtlemisele. Vähemuste õiguste austamine on oluline aluspõhimõte ühiskonnakorralduseks. Me seisame vastu diskrimineerimise igale ilmingule ja vastandume liikumistele, mille tegevus eirab inimõigusi.

Internet kui suhtlusvahend pakub tohutuid võimalusi poliitiliseks arenguks, aidates lõpetada ülalt alla suunatud ühepoolse suhtluse kodanikega. Seetõttu kaitsevad PIRAADID veendunud järjekindlusega internetivabadusi nii Euroopas kui globaalselt.

1. Kodanike osalus ja avatud valitsemine

Demokraatia lisapakett Euroopale

Piraadid nõuavad uue Euroopa Liidu aluslepingu loomist, mis selgitaks ja asendaks olemasolevaid leppeid ja rõhuks demokraatliku reformi vajadusele liidu siseselt. Sellise lepingu eeltingumus on, et see kiidetakse heaks liidu kodanike referendumil.

ELi õigusloomeprotsessis domineerib praegu Euroopa Parlamendi kui seadusandliku võimu asemel Euroopa Komisjon kui täidesaatev võim. PIRAADID taotlevad võimutasakaalu korrigeerimist Euroopa institutsioonides, et soosida rohkem seadusandlikku võimu.

Poliitikas osalemist piiravate ebaõiglaste takistuste kaotamine

PIRAADID tahavad, et kodanikel oleks palju vahetum ja laiem mõju poliitilistes debattides ja otsustamisprotsessis, seda nii individuaalselt kui kollektiivselt. Seetõttu nõuame, et kaotataks õigustamatud piirangud uute parteide osalemiselt valimistel, näiteks ebaproportsionaalselt suur kautsjon kandideerimiseks või kohustus koguda ülemäära koormaval hulgal allkirju.

2. Läbipaistvus

Poliitikat mõjutavate huvigruppide deklareerimine

PIRAADID nõuavad, et demokraatliku osalusprotsessi kaitseks ja otsustusaluste läbipaistvuse tagamiseks avalikustataks huvigruppide ja lobistide mõjutavad rollid poliitilistes otsustes.

Seaduslik kaitse vilepuhujatele

PIRAADID toetavad üldist ja läbitöötatud seadusandlust isikute („vilepuhujate”) kaitseks, kes toovad päevavalgele avalikkuse huvisfääri kuuluvaid juhtumeid, nagu korruptsioonijuhud, siseringitehingud ja eksimused eetikapõhimõtete või inimõiguste vastu.

Läbipaistvus avalikus sektoris

Avaliku sektori ja avalikes ülesannetes tegutsevate eraõiguslike üksuste tegutsemine peab olema läbipaistev. PIRAADID usuvad, et kodanike üks põhiõigusi on ilma täiendavaid põhjendusi toomata uurida mistahes lepinguid või finantshüvesid, mis on seotud avaliku sektori või valitsusasutuste projektide ja pakutavate teenustega.

3. Eraelu puutumatuse ja kodanikuõiguste tagamine

3.1 Andmekaitse ja jälitustegevus

Turvalisus vabaduses

PIRAATIDE peamine siht on tagada ning laiendada kodanike põhiõigusi ja vabadusi.

Ebaseaduslike ja ulatuslike jälitusmeetmete rakendamisega terrorismi või muude ohtudega võitlemiseks panevad kohalikud ja välismaised valitsusasutused kodanikud ohtliku ja tugeva surve alla. Siin on vaja viivitamatult leida õige tasakaal ja anda meile tagasi meie eraelu puutumatus.

Eraelu puutumatuse tagamine igaühele

Euroopa võib uhkustada muljetavaldava ajalooga kodanike põhiõiguste ja kaaskodanike vabaduste eest võitlemise vallas.

Meie vabaduste ja õiguste säilitamiseks ning toimiva õiguskaitse tagamiseks nõuavad PIRAADID, et andmete kogumist ning seiret rakendataks ainult kohtu loa alusel ja järelvalve all ning ainuüksi neile isikutele, keda kahtlustatakse kuriteos või selle ettevalmistamises.

Riigi üks oluline kohustus on pakkuda meie vajadustele vastavat kaitset kuritegevuse eest. Peame kindlustama, et seda kohustust täidetakse lähtuvalt mõistlikult läbikaalutud ning tõenduspõhistest julgeolekupoliitika põhimõtetest.

Me tahame kaotada isikuandmete rutiinse või automatiseeritud ja ilma selgelt määratletud sihtmärgita kogumise, säilitamise ning töötlemise.

Iga õiguskaitseorganite jälitustegevusele allutatud isikut tuleb võimu kuritarvituste vältimiseks jälitamise asjaoludest õigeaegselt teavitada.

Euroopa andmesäilitusdirektiivi tühistamine

Igaühel peab olema õigus teada, mis põhimõtete alusel kogutakse isikuandmeid, missugune on nende maksimaalne säilitusaeg ning mis reeglistik neile rakendub.

PIRAADID on mistahes isikuandmete vahendamise vastu nii Euroopa Liidu siseselt kui väljapoole, kui selleks puudub hästi põhjendatud vajadus. See hõlmaks lennuettevõtete reisija- ja makseandmete edastamist kolmandatele riikidele nagu Ameerika Ühendriigid, kavandatud EUROSUR-piirivalvesüsteemi andmeid ning kohalike politseiandmebaaside andmeid. Isikuandmete edastamine toimivat põhiõiguste kaitset mitte tagada suutvatele riikidele peab olema keelatud.

PIRAADID lükkavad tagasi seire- ja aruandlusseadmete nagu näiteks „nutiarvestid” sundusliku kasutuselevõtmise.

PIRAADID seavad eesmärgiks kehtestada ranged nõuded tööstuslikult toodetud rakendustele, mis töötlevad automaatselt isikuandmeid või eraelulist teavet (nt juurdepääsu haldussüsteemid). Sellised süsteemid peavad olema avatud lähtekoodi ja dokumentatsiooniga ning sõltumatute osapoolte retsenseeritud.

Jälgimisvõimekuse ja -meetmete süstemaatiline hindamine

Lausjälgimise keelustamine

Avalik ruum on täis kaameraid, mis jälgivad inimeste ja sõidukite liikumist, tuvastavad nägusid ja seostavad seda teavet tervikuks, võtmata arvesse võimalikke riiveid eraelu puutumatusele. Statistikast nähtub, et jälgimissüsteemide mõju kuritegevuse taseme vähenemisele on minimaalne ja parimal juhul nihkub kuritegevus jälgimisulatusest väljas olevatele aladele. PIRAADID toetavad ning peavad esmatähtsaks politseitöötajate suunamist jälgmiselt tegelikule patrullimisele avalikus ruumis.

Elektroonilise luure ja biomeetriliste andmete kogumise keelustamine

Rutiinne kontroll ei tohi põhjendamatult häirida inimeste eraelu puutumatust. Lükkame tagasi elektrooniliste “alasti”-skännerite kasutamise inimväärikuse alandamise tõttu, elektronside sisu ja metaandmete kogumise, digiseadmetel leiduvate eraeluliste andmete läbivaatamise ja muud taolised eraellu sekkuvad protseduurid. Oleme vastu süütute inimeste biomeetriliste andmete kogumisele ja säilitamisele keskandmebaasides.

Uute jälgimisprogrammide peatamine

PIRAADID tahavad peatada praegusel ajajärgul toimuvat järk-järguliselt süvenevat kodanikuõiguste lõhustamist. Meie turvalisuse tagamiseks pole vaja uusi meetmeid, sest praegused vahendid on piisavad.

Iseäranis soovime loobuda:

  • Euroopa Liidus reisimisel kogutavate elektrooniliste reisijaandmete (PNR) säilitamisest ja edastamisest;
  • isikuandmete masstöötlemisest ja algoritmilisest profiilimisest, mis jagab inimesed riskikategooriatesse;
  • Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisest isikuandmete edastamist reguleerivast Safe Harbour nime kandvast erikokkuleppest.
Põhiõiguste “pitser” uutele ohutusmeetmetele

PIRAADID on seisukohal, et EL Põhiõiguste Amet (FRA) peab hindama süstemaatiliselt kõiki praegusi ja tulevasi julgeolekuprogramme Euroopa Liidus. Kahjulike kõrvalmõjude vältimiseks tuleb Euroopa julgeolekuasutuste tegutsemispõhimõtteid tõenduspõhiselt hinnata ning analüüsida alternatiivseid lahendusi, et kindlustada nende ühilduvus meie põhiõigustega. Me peame tagama, et EL Põhiõiguste Ametil on nende ülesannete täitmiseks asjakohased volitused.

PIRAADID nõuavad moratooriumi Euroopa Liidu julgeolekuasutuste edasisele sisejulgeoleku nimel meie põhiõigustesse sekkumisele, kuni on läbi viidud põhiõiguste ameti volituste süstemaatiline ümberhindamine.

Julgeoleku-uuringud ja seiretarkvara

PIRAADID toetavad teadusuuringute rahastamist ELi kaudu, kuid valitsusasutuste vahetu osalus järelevalve ja filtreerimise programmides nagu INDECT ja CleanIT näitab selget kavatsust kasutada neid riikliku rahastuse baasil arendatud tehnoloogiaid viisil, mis muudavad need kodanikuõiguste lõhustamise vahendiks. Seetõttu oleme seisukohal, et EL ei tohi rahastada tehnoloogiaid, mille peamine eesmärk on põhiõiguste piiramine.

Tugevate kaitsemehhanismidega andmekaitse määrus

Kujunev Euroopa Liidu andmekaitsemäärus ei tohi viia andmekaitse nõuete lahtumiseni, vaid peab tugevdama liidu kodanike õigusi kõigis Euroopa Liidu riikides.

ELis tegutsevad äriühingud peavad alluma tõhusale järelvalvele ja kontrollile, nt Facebook tohi saada Iirimaal andmekaitse eeskirjadest kõrvale hiilida.

Keeruliste infosüsteemide käitamise kõrvalproduktina tekkinud metaandmed peavad liigituma isikuandmeteks. On vaja luua mehhanism selleks, et oleks võimalik nõuda andmete säilitajatelt välja nimekiri nendest kolmandatest osapooltest, kes pääsevad ligi meie isikuandmetele. See mehhanism peab olema ligipääsetav sarnaselt sellele viisile, mida algselt kasutati nõusoleku küsimiseks isikuandmete kasutamiseks. Isegi siis, kui nõusolek isikuandmete edastamiseks on antud, peab edasiandmise tehingust mõjutatud isikule tagama ligipääsu ülevaatele andmetest, mis on esitatud kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete kasutamine kaubanduslikul, reklaami ja turu- või avaliku arvamuse uuringu eesmärgil tohib olla lubatud ainult asjaomase isiku aktiivsel ning teadlikul nõusolekul.

Luureagentuuride vahetu ligipääs Euroopa kodanike ja ettevõtete isikuandmetele ning sidekanalitele Internetis näitab selgelt, et siin on äärmine vajadus sekkumiseks rahvusvahelisel tasemel. PIRAADID tahavad võtta tulevikus tarvitusele meetmed isikuandmete, kodanike eraelu puutumatuse ning vaba ja loova isikliku arengu kaitseks ning välistada võimalused riiklikuks tööstusspionaažiks.

Valimatu isikutuvastuse keelamine avalikus ruumis

PIRAADID on vastu isikutuvastamise nõudele, mida rakendatakse isikutele, kes ei ole kahtlustatavad kuriteo sooritamises, iseäranis kui need isikud rakendavad oma õigust avaldada meelt või koguneda. Kui igaühte võib meeleavaldusel või oma vaadete väljendamisel sihtmärgina võtta, siis on sõnavabadus ohus.

3.2 Pagulaspoliitika

Euroopa arusaam asüülist ja põgenikest peab lähtuma inimõiguste tunnustamisest ning alluma täielikult Genfi pagulasseisundi konventsioonile ja ÜRO lapse õiguste konventsioonile.

ELi naabruspoliitika ja ELi arengupoliitika peab olema suunatud elutingimuste kestvale parandamisele ja keskenduma inimõiguste edendamisele kõigis partnerriikides ja -regioonides. Mõistame hukka kõik püüded seada Euroopas sisse repressiivset jälgimis- ja kontrolliaparaati.

4. Koopiaõigus

PIRAADID seisavad õiglase ja tasakaalustatud autoriõiguse seaduse eest, mis esindab ühiskonna kui terviku huve.

Me püüdleme infomonopolide kaotamise poole. Euroopa Liit on tulnud vastu reale nõudmistele kehtestada infomonopolid, mis on väidetavalt kujundatud toetama loovisikuid ja leiutajaid, et nad võiks luua rohkem teoseid. Tegelikkuses saavad aga monopolidest kasu ainult suurettevõtted, samas kui turg tervikuna on tõrkeseisundis. See turutõrge on nähtav korduvates ähvardustes üksikisikutele ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtetele autoriõiguste kaitsega tegelevate organisatsioonide poolt ja orbteoste kadumaminemises ühiskonna jaoks. Meie eesmärk on luua keskkond, milles motivatsioon luua käib käsikäes infovabadusega.

Info, teadmiste ja kultuuri parem avalik kättesaadavus on ühiskondliku, tehnoloogilise ja majandusliku arengu eeltingimus. Seetõttu nõuavad PIRAADID, et kirjandus- ja kunstiteoste kopimine, säilitamine, kasutamine ja nende kättesaadavuse tagamine ilma ärilise eesmärgita ei peaks olema mitte ainult lubatud, vaid ka seaduse kaitse all ning aktiivselt soositud. Igaüks peab saama nautida ja jagada meie kultuuripärandit kartmata õiguslikke sanktsioone või allutamist tsensuurile.

Koopiaõiguse poolt tagatud äriline monopol tuleks ennistada mõistlikule ajaperioodile. Tuletatud teosed peavad olema alati lubatud, välja arvatud seaduses loetletud väga spetsiifilistel erandjuhtudel, mille puhul tõlgendusruum oleks minimaalne.

Internet kui vahend ei tohiks tunnistada piire. PIRAADID on seisukohal, et rahvusriikide piiridest lähtuvad kunstlikud piirid kultuuritoodete levitamisele on takistus Euroopa siseturule, ning nõuavad nende barjääride kaotamist. On tarvis arusaamise muutust mittemateriaalsete toodete ning nendega seotud jõustamispraktikate vallas.

Täiendavaid monopole kultuuri ja info sfääris tuleb vältida. Seadus peab sedastama, et riik võib lubada või võimaldada monopoolseid õigusi mittemateriaalsetele toodetele vaid siis, kui need monopolid on avalikes huvides. Mistahes monopoolne õigus peab olema ajaliselt piiratud, selle kestust ega ulatust ei tohi kasvatada retrospektiivselt.

Ühisvara nagu vaba tarkvara, vabakultuuri produktid, avatud patendivaramud ja vabad ning avatud haridusmaterjalid peavad olema seaduse kaitse all ning riiklikult edendatud.

Üha enam digitaalses ruumis aset leidvat ühiskondlikku elu ei tohi piirata mittemateriaalsetele toodetele kehtestatud monopoolsed õigused. “Õiglase kasutamise” reeglistiku sisseviimine tagab, et inimeste omavahelist sotsiaalset lävimist ei muudeta põhjendamatult vaevarikkaks.

Euroopa autorite esindusorganisatsioonid peavad tagama oma struktuuride läbipaistvuse ja üldarusaadavuse, õiglased osalemistingimused liikmetele ning senisest õiglasemad lepingud loovisikutele.

5. Vaba tarkvara, vabakultuur ja vabad teadmised

Vaba tarkvara

PIRAADID toetavad sellise tarkvara arendamise soosimist, mida igaüks saab kasutada, analüüsida, levitada ja täiendada. Vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara on hädavajalik tagamaks kasutajatele kontrolli nende endi tehniliste süsteemide üle ning annab märkimisväärse tõuke ka kõigi ülejäänud kasutajate autonoomia ja privaatsuse tugevdamiseks.

Vaba tarkvara kohustuslik kasutuselevõtt avalikes asutustes

PIRAADID leiavad, et kodanike andmeid tuleb töödelda, hallata ja turvata, kasutades vabavaralisi vahendeid, kus vähegi võimalik. Omanduslikku tarkvara võib kasutada juhul, kui vaba tarkvara pole vastava eesmärgi jaoks võimalik tõhusalt kasutada või luua.

Vaba tarkvara kasutamine vähendab halduskulusid, edendab kohapealset võimekust pakkuda tehnilist tuge ning kasvatab võimekust tuvastada pahatahtlikku koodi. Me suuname avaliku sektori üleminekut vaba tarkvara kasutamisele viisil, mis lõpetaks sõltuvuse üksikutest kindlatest tootjatest.

Vabakultuur

Vabakultuur on oluline allikas loovuse ja hariduse edendamiseks ühiskonnas. PIRAADID seavad eesmärgiks kultuurilise mitmekesisuse ja loometegevuse edendamise, et tagada praegusele põlvkonnale ja tulevastele põlvkondadele rikkalik hariduslik ja loominguline keskkond.

Vaba ja avatud haridus ning teadmus

PIRAADID usuvad, et teadmuse ja info vaba liikumine on infoühiskonna jaoks olemuslik ning seda peab edendama iseäranis haridusvaldkonnas. Haridusasutused peavad üha enam kasutama õpivara, mis on saadaval vabade litsentside alusel ning millele ei rakendu kopimispiirangud.

Tehnoloogia areng loob uusi võimalusi teadmuse ja õpimudelite jagamiseks ning kujundamiseks arvestamata riigipiire. Nende võimaluste elluviimiseks oleme kohustatud toetama ja arendama vabu ning avatud hariduslikke materjale.

Haridusliku materjali levitamine vabade litsentside alusel on oluline tingimus kvaliteetse hariduse üleüldise kättesaadavuse tagamiseks nii Euroopa Liidu piirides kui väljaspool.

PIRAATIDE arvates on meie kultuurilise ja intellektuaalse arengu võtmeks innovatsioon. Me toetame nii eri haridusasutuste õpilaste kui ka üldiselt kodanike teadlikkuse tõstmist õigustest, mis puudutavad info kättesaadavust ja töötlemist, avatud failivorminguid ning vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara.

PIRAADID toetavad kõigis Euroopa Liidu avalikes raamatukogudes ja arhiivides säilitatud dokumentide digimist ja avaldamist.

Ühisvara eelistamine

PIRAADID lubavad töötada selle nimel, et eri kaubanduslepingutesse kirjutataks sisse sätted, mis toetavad avatud failivormingute ning vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamist ja arendamist ning aitavad saavutada Creative Commons tüüpi litsentsimismudelite mitmepoolset tunnustamist.

6. Avatud ligipääs ja ava-andmed

Avatud ligipääs

Kõigi riigi poolt täielikult või osaliselt rahastatud teadusuuringute tulemused tuleb avaldada avatud ligipääsuga teadusajakirjades või muul sellisel viisil, mis teeb need avalikkusele kergesti ja tasuta kättesaadavaks.

Ava-andmed

Kõik avalikuks kasutamiseks loodud andmed peavad nende allikast sõltumata olema üldsusele vabalt kättesaadavad tingimusel, et isikuandmeid ei avaldata ilma asjassepuutuvate isikute loata. Sellised andmed tehakse kättesaadavaks asjakohasel kujul, sh andmetöötluse jaoks sobivas masinloetavas vormingus. Ligipääsu andmetele ei tohi piirata tasude, litsentside, koormavate taotlusprotseduuride või tehniliste meetmetega.

PIRAADID püüdlevad sellise avaliku teabe seaduse poole Euroopa Liidu tasemel, mis kõrvaldaks infovabadusele barjääre loovad puudused kehtivas regulatsioonis, nt nagu kitsas “dokumendi” määratlus ja ebamõistlikud vaidlustamise tähtajad.

Patendid

Patendid infoajastul

Innovatsiooni õhutamise asemel toimivad patendid enamasti hoopis selle pidurdajana. Teadmuse patentimine iseäranis sellistes valdkondades nagu geneetika ja biotehnoloogia – aga samuti tarkvara – seab meie infoühiskonna tuleviku tõelisse ohtu.

Monopolid taimedele ja seemnetele ning kulukad õiguslikud vaidlused sageli väheoluliste patentide üle näitavad selgesti, kuidas lõppkokkuvõttes kannatavad nii innovaatorid kui tarbijad. Patendiseadusi tuleb reformida või asendada regulatsiooniga, mis teeb võimalikuks senisest vabamad ja õiglasemad turud, selmet lämmatada innovatsiooni.

Patentide tasakaalustamine ühishüvega

PIRAADID on seisukohal, et patentimise mõte pole võimaldada suurettevõtetel lämmatada konkurentsi teadmuspõhise ettevõtluse sfääris üha kasvava triviaalsete patentide tulvaga.

Tahame teha lõpu patentide jätkuvale ja laienevale kuritarvitamisele.

Patendid infoühiskonnas

Infoühiskonnas ei tulene majanduslik edukus mitte pelgalt tehnoloogilistest uuendustest vaid ka teadmuse arengust ja avalikult jagatud infost. Katse reguleerida neid tegureid traditsoonilise patendisüsteemi abil töötab otseselt vastu meie taotlusele muuta vabalt kättesaadavaks teadmised ja kultuur.

Tuleb välistada selliste “leiutiste” patentimine, mis on triviaalsed, pole olulise tähendusega elik osutuvad arvutiprogrammideks, ärimudeliteks või looduse produktideks. Niisugused patendid takistavad infoühiskonna arengut ning toovad kaasa teadmusliku ühisvara sulgemise eraomandi sfääri. Väikesed ja keskmise suurusega IT-ettevõtted kõikjal Euroopas on tõestuseks tarkvarapatentide ja majandusliku edu vahelise seose puudumisest. Innovatsiooni tuleb vääriliselt tasustada, kuid see ei pea tähendama monopoolsete eelisõiguste jagamist, mis tegelikult hoopis lämmatavad innovatsiooni ja avaldavad negatiivset mõju elutähtsate toodete kättesaadavusele.

Euroopa Liit, selle liikmesriigid ning teised arenenud tööstusega riigid ei tohi sundida vähemarenenud riike vastu võtma seaduslikke piiranguid, mis töötavad ilmselgelt vastu nende põhilistele vajadustele, tervishoiu- või haridussüsteemile või muudele arenguvõimalustele.

Patendid, ravimid ja tervis

PIRAADID seisavad vastu patendiõiguse levinud kuritarvitustele, nagu näiteks ebaoluliste muudatuste sisseviimine ravimite peagi aegumas olevatesse patentidesse. On vajalik aktiivse sekkumise abil välistada konkurentsile kahjulikud praktikad, näiteks rivaalide kinnimaksmine, mille eesmärk on lükata edasi geneeriliste ravimite turuletulekut.

Toetame praegusest erinevate innovatsiooni tõukemeetmete sisseseadmist ja rahastamist farmatseutika vallas, et vahetada järk-järgult välja selle valdkonna olemasolevad patendid. Soovime sellega murda otsese seose patendist oodatava kasu ja lõpp-produkti hinna vahel ning tagada ravimite üleüldise kättesaadavuse kõigile.

Ülikoolid ja uurimisasutused peavad saama viia läbi tervise ja meditsiini valdkonna teadusuuringuid ilma patentide olemasolust tulenevate piiranguteta.

Intellektuaalomandi monopolide rahvusvaheline reguleerimine

PIRAADID püüdlevad intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) täiendavat ülevaatamist, et piirata võimalusi eksklusiivsete õiguste omandamiseks mittemateriaalsetele kaupadele. Seame eesmärgiks samasuguste piirangute sisseseadmise kõigi kaubanduslepingute jaoks, mis püüavad sätestada sarnaseid või veelgi ulatuslikumaid võimalusi patentide ja koopiaõiguse ekspluateerimiseks.

8. Rahvusvaheline kaubanduspoliitika

8.1 Kaubanduslepete põhimõtted

PIRAADID võtavad eesmärgiks sätestada, et kõigi Euroopa Liidu kaubanduslepete läbirääkimistel oleks tingimuseks järgnevad põhimõtted:

  • Euroopa Parlamendi praegusest tugevam osalus;

  • Laialdane ligipääs materjalidele ja avalikele koosolekutele;

  • Inimese eraelu puutumatuse ja enesemääramisõiguse austamine;

  • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvidega arvestamine.

Euroopa Parlamendi tugevam osalus

Kaubanduslepped sisaldavad poliitilisi otsusi, mis on olulise tähtsusega ja mida on samas raske muuta, kui need on kuskil juba ükskord kirja pandud. Seetõttu peab Euroopa Liidu ainuke vahetu demokraatliku mandaadiga otsustuskogu ehk Euroopa Parlament omama kaubanduspoliitikaga tegelemisel Euroopa Komisjoniga võrdseid õigusi.

Euroopa Parlament peab kaubanduslepete läbirääkimisel osalema Euroopa Komisjoni võrdse partnerina parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) kaudu.

Laialdane ligipääs materjalidele ja avalikele koosolekutele

Kõik kaubanduslepete läbirääkimist puudutavad dokumendid peavad olema kättesaadavad nii Euroopa Parlamendile kui ka avalikkusele. Kõik läbirääkimised ja huvigruppide ärakuulamised peavad toimuma avalikult. Me nõuame, et kõigi läbirääkimiste tulemused, iseäranis huvigruppide ettepanekud, tuleb avaldada täies mahus ja vahetult pärast nende laekumist.

Inimese eraelu puutumatuse ja enesemääramisõiguse austamine

PIRAADID peavad iseenesestmõistetavaks õigust eraelu puutumatusele ning inimese isiklikule enesemääramisele. Seega peab neid õigusi austatama ja edendatama ka kaubanduslepete raames.

Kuna need põhimõtted rakenduvad kõigile inimestele, siis peab Euroopa Liit tagama, et kaubanduslepped ei lubaks neid rikkuda ka meie kaubanduspartneritel.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvidega arvestamine

Praegu arvestavad kaubanduslepped peamiselt globaalsete ettevõtete huve, samas kui väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad neist lepingutest harva kasu ning tõrjutakse sellega turult järjest enam välja. Me võitleme selle nimel, et see muutuks.

9. Võrgupoliitika

Digitaalne revolutsioon on muutnud sotsiaalseid ja majanduslikke suhteid Euroopas. Vaba ja võrdne ligipääs Internetile on tänapäeval kodanikuühiskonnas osalemise elementaarne tingimus.

Kodanikel peab olema võimalus ühenduda Internetti anonüümselt.

PIRAADID soovivad lisada Euroopa põhiõiguste hartasse “digitaalse osalemise” õiguse.

Võrguneutraalsus

Võrguneutraalsuse põhimõte peab saama Euroopa seaduseks, et tagada tugevad tõukemeetmed investeeringuteks, ausaks konkurentsiks ja kõigi võrdseks kohtlemiseks digitaalses ruumis.

Igaühel peab olema võimalus pääseda ligi Interneti-ühendusele, mis ei sea sisse piiranguid või eritingimusi kasutatava teenuse või protokolli alusel ega konkureeriva teenusepakkuja teenuste kasutamise tõttu. Võrguliikluse ohjemeetmeid võib lubada vaid erijuhtudel ja neid tohib rakendada ainult selgel ja läbipaistval viisil ning ainuüksi tehnilistel põhjustel.

Me võtame kriitilise seisukoha iseäranis Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekute suhtes (“Kroesi telekomipakett”), mis väldivad teenuspakkujate ja telekomiettevõtete lobitööst mõjutatuna võrguneutraalsuse printsiibi tugevat kodifitseerimist.

Võrgutaristu uuendamine

PIRAADID toetavad jõuliselt tänapäeva nõudmistele vastava kommunikatsioonitaristu üleeuroopalist arendamist. Meie eesmärk on tagada igaühele Euroopa Liidus üleüldine ligipääs lairibaühendusele.

Võrgustike täiendamise ja kaasajastamise juures tuleb vältida monopoli taristu üle.

Euroopa piraatide ühise valimisprogrammiga kandideeris Eestist europarlamenti vileandja Silver Meikar, kes sai piraatide toetusel valimistel 6018 häält, mis oli 1,8 protsenti valijatest.

Tagasi