MTÜ Piraadipartei põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on “Piraadipartei” (edaspidi “Ühing”).

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.4. Ühingu eesmärgiks on erakonna asutamine Eesti Vabariigis vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

1.5. Ühing reorganiseerub erakonnaks niipea, kui Ühingul on vähemalt 1000 liiget ja Ühingu üldkoosolek otsustab reorganiseerumise läbi viia ning Ühing on loonud erakonna otsedemokraatlikuks toimimiseks vajaliku keskkonna. Seejuures valib üldkogu erakonnale nime ning kinnitab põhikirja ja programmi. Ühingu liikmed, kes võivad Eesti seaduste järgi olla erakonna liikmed ning kes ei ole samas mõne muu erakonna liikmed, on seejärel automaatselt uue erakonna liikmed. Ühingu ülejäänud liikmed on seejärel automaatselt erakonna toetajaliikmed, st nad ei ole erakonna liikmed Eesti erakonnaseaduse mõttes.

1.6. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi ja tal on iseseisev bilanss.

1.7. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.8. Mittetulundusühing on asutatud 2009. aastal.

2. Liikmelisus

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. Peale asutajaliikmete võib Ühingu liikmeteks olla iga füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab Ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja.

2.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.8. toodud juhul üldkoosolek.

2.5. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

2.6. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab hiljemalt pärast ühe kuu möödumist avalduse esitamisest Ühingust väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.

2.7. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

2.7.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.7.2. on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;

2.7.3. korduvalt rikub Ühingu põhikirja või kahjustab Ühingu tegevust olulisel määral, mille otsustab Ühingu juhatus;

2.8. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt pooled juhatuse liikmetest.

2.9. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

2.10. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigus Ühingu varale.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Ühingu liikmetel on õigus:

3.2.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul ja Ühingu e-keskkonnas;

3.2.1.1. Ühingu e-keskkonnas toimuvad hääletused on avalikud;

3.2.2. olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;

3.2.3. saada juhtorganitelt igakülgset teavet Ühingu tegevuse kohta;

3.2.4. astuda Ühingust välja;

3.2.5. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3. Ühingu liige on kohustatud:

3.3.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;

3.3.2. õigeaegselt tasuma makseid Ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

3.3.3. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 3 kuu jooksul pärast nende muutumist;

3.3.4. tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.2.1. põhikirja muutmine;

4.2.2. eesmärgi muutmine;

4.2.3. nime muutmine;

4.2.4. juhatuse liikmete määramine;

4.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

4.2.6. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

4.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;

4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;

4.3.3. hiljemal 3 kuu jooksul peale seda, kui Ühingu liikmete arv ületab 1000 liikme piiri;

4.3.4. muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist Ühingu liikmetele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.4.1. Üldkoosoleku võib läbi viia elektrooniliselt.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle kümne protsendi Ühingu liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7. Ühingu põhikirja ja/või eesmärgi ja/või nime muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek.

5. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 aastaks. Üldkoosolek võib juhatuse igal hetkel tagasi kutsuda.

5.2.1. Juhatus on kohustatud viima ellu Ühingu e-keskkonnas vastu võetud otsuse või kutsuma selle arutamiseks kokku Ühingu üldkoosoleku.

5.3. Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.6. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku või volinike koosoleku ees vastavalt seadusele.

6. Majandustegevus

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne Ühingu korralist koosolekut.

6.2. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

6.3. Ühingu vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ühingu liikmete vahel.

Põhikiri on viimati uuendatud Ühingu liikmete üldkoosolekul 15. juunil 2013.

Edasi